Brann (RIBr)

Vi kan hjelpe deg!

BRANN (RIBr) - BRANNTEKNISK RÅDGIVNING

Behovet for brannteknisk rådgivning bunner først og fremst i myndighetenes krav til dokumentering av brannsikkerhet. Brannsikkerhet tar for seg plan- og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Kompleksiteten og standarden til kravene gjør at sikkerhetsarbeid i henhold til brann i nye og eksisterende bygninger bør utføres av høyt kompetente aktører i markedet.

For å ivareta gode løsninger som gir økt sikkerhet og ivaretar byggets estetikk og funksjon, benytter vi både simuleringsprogram og firmaets samlede erfaring innenfor fagområdet. Vi kan med sikkerhet si at vi tilbyr brannteknisk rådgivning av høy kvalitet. B-KS tar hovedsakelig oppdrag i Østfold, men også i resten av landet ved behov. Ta kontakt med oss nedenfor!

Hva er brannteknisk rådgivning?

Brannteknisk rådgivning er tjenesten som leies inn i prosjekter som må ha en gjennomgang av det branntekniske i bygningen(e).

Brannteknisk rådgivning fra oss inkluderer:

Gjennomføres for å ivareta myndighetskrav ved oppføring ved nytt eller ved renovering av eksisterende bygninger.

En teknisk tilstandsrapport i forbindelse med salg/kjøp og for å eventuelt finne begrensninger for framtidig bruk.

Påser at byggherrens behov og interesser ved utførende arbeider blir ivaretatt.

Kontroll av drift, driftsrutiner og bygg. Her vurderes byggverk opp mot eksisterende bruk og lovverk, og har som mål å avdekke eventuelle feil og mangler som eventuelt må rettes.

Kontrollerer at gjennomført prosjektering er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Kommer med detaljerte løsninger til andre tekniske fag (gjennomføringer, isolering av ventilasjonskanaler, tetting av gjennomføringer i vegg og etasjeskiller, drift av ventilasjonsanlegg under brann, vurdering av ledesystem og rømningsmarkering).

Hvem trenger brannteknisk rådgivning?

Potensielt sett alle som har eiendomsmasser med usikkerhet om hvorvidt de branntekniske sikkerhetstiltakene er godkjent for sine bruksområder, bør gjennomføre en brannteknisk rådgivning. Under ser vi noen eksempler på dette:

  • Private boliger/leiligheter
    Eksempelvis ved omgjøring av tidligere ubrukte deler av boligen som skal innlemmes til bo areal(råloft/råkjeller) behøves det en brannteknisk vurdering. Det trengs også en brannrådgiver ved nybygg, på lik linje med arkitekter og andre rådgivere.
  • Næringslokaler
    Det trengs brannteknisk rådgivning ved driftsendring i næringsbygg. Det vil si eiendommer som endres fra en type drift til en annen.
  • Lagerbygg

For å ivareta de byggetekniske og juridiske aspektene i forhold til brannsikkerhet, anbefales det på det sterkeste at brannteknisk rådgivning utføres av autorisert personell med solid kunnskapsgrunnlag. Ta kontakt med oss i dag om du ønsker brannteknisk rådgivning i Østfold!

Brannteknisk prosjektering av nye bygg

Vår arbeidsprosess inkluderer alltid oppdragsgivers erfaring og kunnskap om virksomheten og dens omliggende. Dette mener vi støtter opp om gode beslutninger og bidrar til å sikre robuste branntekniske løsninger. I dagens moderne byggenæring stiller byggherre stadig høyere krav til sine bygg. Samtidig er arkitektenes design og visjon stadig i utvikling, noe som utfordrer de tradisjonelle løsningene. I tillegg er konkurransen på byggekostnad stor og kravet til dokumentasjon fra myndighetene er økende. Brannteknisk rådgivning fra oss inneholder ekspertise og verktøy som gjør det mulig å realisere spesielle prosjekter som innfrir forskriftskrav og ønsket verdiskapning.

Nøkkelen til et godt brannkonsept er evnen til å se helheten når det gjelder en bygningsfunksjon og tekniske løsninger. For å sikre at branntekniske tiltak fungerer og vedlikeholdes gjennom hele byggets levetid bør de være gjennomtenkt og forståelig for både eier og bruker. Ønske om unike byggverk med stor grad av arkitektonisk gjennomførbarhet krever at brannrådgivere kontinuerlig må jobbe med å skape integrerte branntekniske løsninger som ikke hemmer bygningens design. Vi gjennomfører også branntekniske tilstandsvurderinger med mål om å sikre at gjeldende myndighetskrav ivaretas, men også for å bistå med komplettering eller oppdatering av brannverndokumentasjonen til bygningen.

Byggverk kan prosjekteres på tre alternative måter:

Prosjektert i samsvar med ytelser verifisert ved analyse

Løsningsprinsipper og ytelser velges på bakgrunn av analyser og beregninger. Det benyttes dataverktøy som er anerkjent som tilfredsstiller pålitelighet, kalkulasjoner og tabellverdier kan også brukes som et verktøy og blir benyttet både nasjonalt og internasjonalt. Minimumskriteriene for dette er satt av Plan og Bygningsloven, Norsk standard og Teknisk Forskrift.

«Tenkte hendelser» som kan være kritiske for prinsippløsning og ytelse, må inkluderes i analysen som har som hensikt å verifisere eventuell sårbarhet i prosjektet. Så langt det finnes relevante preaksepterte ytelser må disse brukes som komparativt grunnlag for å bestemme analysebaserte ytelser.

Dokumentasjonsbehovet vurderes i hvert enkelt tilfelle, og denne vurderingen må selv inngå i prosjekteringen. Det samlede brannkonsept må verifiseres i forhold til både preakseptert ytelsesnivå og forskriftens funksjonskrav.

Byggverk prosjektert med blandingsmodell

Denne metoden er den vanligste modellen som legger til grunn for preaksepterte ytelser så langt det er mulig, og analyse for de deler av tiltaket der det gjøres fravik (delanalyse). Reduksjoner i Veiledning til Teknisk Forskrift sine ytelsesnivåer krever kompenserende tiltak for å opprettholde ytelsesnivået som følger av forskriften.

Behovet for dokumentasjon avhenger av fravikene som gjøres, og hvilke kompenserende tiltak som er forutsatt for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Byggverk prosjektert med preaksepterte ytelser

Preaksepterte ytelser er satt av DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) i Veiledning til TEK (Byggeteknisk forskrift). Dersom man prosjekterer etter Veiledningen til TEK vil det justeres etter parameterne i bygget som gir de ferdige tekniske lønningene.

Ombygging av eksisterende bygg

Når det gjøres søknadspliktige tiltak på eksisterende bygg (bruksendring, tilbygg, flytting av branncelleskiller, lofts utvidelse etc.), vil Plan og bygningslovens krav til brannteknisk prosjektering være gjeldende. Det vil være nødvendig med brannteknisk rådgivning i slike situasjoner, for å vurdere om endringene tilfredsstiller krav til brannsikkerhet,

For bygninger i drift, gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven som er utarbeidet av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Disse byggene kontrolleres av brannmyndigheten ved stedvis tilsyn iht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, med pålegg om utbedringer og tilfredsstillende dokumentasjon.

Kontroll av prosjekter og på byggeplass

Brannsikkerheten må ivaretas gjennom en bygnings hele livsløp. Fra forprosjekt til detaljeringsfasen, og fra utførelse til ferdigstilling. Vi tilbyr vi brannteknisk rådgivning som bidrar til å optimalisere løsningene i henhold til brannsikkerhet.

Fra og med 1. januar 2013 har myndighetene satt krav om at det skal være obligatorisk uavhengig kontroll (UKPR) av all brannprosjektering i tiltaksklasse 2 og 3.

Mange branntekniske feil skjer i utførelsesfasen, og kunne vært avdekket på et tidlig stadium dersom det hadde vært økt fokus på forebygging av brannsikkerhet. I tråd med stadig økende fokus på kontroll av brannteknisk utførelse på byggeplass er dette også en tjeneste vi kan tilby. Vi gjennomfører brannteknisk rådgivning i alle typer prosjekter, også der B-KS ikke selv er ansvarlig prosjekterende for brannsikkerheten. UKPR kan også gjennomføres etter særskilt ønske fra byggherre, og er relevant for et vidt spekter av prosjekter.

Branntegning

Branntekniske tegninger har i lang tid vært ansett som ett enkelt produkt for å angi klassifisering og betegnelser i en lettfatet form. Over tid har branntegninger gått fra å være håndskisser til 2D AutoCAD tegninger til nå 3D tegninger.

Fordelen med såkalte BIM tegninger i 3D er at man får muligheten til å se alle føyninger og overganger i en felles sammenheng for å se at ønsket løsning er gjennomførbar.

Tegningene vil for eksempel kunne oppgi eksakt kvadratmeter med brannglass, branncellevegg, seksjoneringsvegg etc. I tillegg kan modellen brukes til å tegne inn og demonstrere nød- og ledesystem.

Dokumentasjonskrav til fravik

Fra og med 01.01.2017 skal analysemodell NS3901 benyttes til alle fravikanalyser. Modellen er anerkjent innen fagmiljøet som en av standardmetodene for risikoanalyse.

Tidligere har det vært svært varierende dokumentasjonskriterier i brannteknisk risikoanalyse. Dette er nå ønsket endret ved bruk av NS3901.

Vi står klare til å hjelpe deg!

Vi har kontor i Fredrikstad & Oslo

Kundene og oppdragene våre strekker seg fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør.

Telefon

(+47) 902 39 023

E-post

post@b-ks.no

Adresse

Gamle Beddingvei 19, 1671 Fredrikstad

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle